VEEN IN BEWEGING

De A5H is een groot veenweidegebied met veel landbouw. Het gebied is omgeven door de randstad maar herbergt zelf ook een aantal steden. Kenmerkend zijn de prachtige natuur, een mooi cultuurhistorisch landschap, bijzondere recreatieve iconen en een goed netwerk van voorzieningen.

Er is ook behoefte aan voedsel van dichtbij. De economische bijdrage van de landbouw is belangrijk voor het landschap én daarmee ook voor de recreatie. Maar staat onder druk. Zoals in het hele Groene Hart speelt daarom verduurzaming en vernieuwing van de landbouw een grote rol. Zoeken naar nieuwe teelten, korte ketens, innovatieve technieken.

Nieuwe wegen verkennen en oude gebruiken om nieuwe doelen te bereiken.
Kringlooplandbouw, natuurbeheer, alternatieve verdienmodellen, klimaatadaptatie als middel en als doel.