PRIVACYBELEID

Privacybeleid Gebiedsdeal5

Ons site-adres is: https://www.gebiedsdeal5.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Gebiedsdeal5 verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gebiedsdeal5 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulierl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Gebiedsdeal5 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie.
– U desgevraagd informatie toe te sturen.
– Om goederen en diensten bij U af te leveren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gebiedsdeal5 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens uit de boekhouding zijn wij verplicht om zeven jaar te bewaren.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Gebiedsdeal5 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gebiedsdeal5 gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
Gebiedsdeal5 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebiedsdeal5 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderdijkmolenaars.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Beveiliging
Gebiedsdeal5 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gebiedsdeal5.
Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen Privacy Statement
Gebiedsdeal5 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging augustus 2021.

Postadres: GEBIEDSDEAL 5  t.a.v. Sjaak Kreeft B 140  2975 BK Ottoland

© Copyright 2021 Gebiedsdeal5